Poskytujeme vám následující služby:

 

Geometrický plán:

 

Vyhotovuji geometrické plány pro:

  • vyznačení budovy;
  • rozdělení pozemku;
  • změna obvodu budovy;
  • změna hranice pozemku;
  • vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku;
  • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku .
Předmětem této služby je obstarání podkladů na katastru nemovitostí (včetně přidělení parcelních čísel nově vznikajících pozemků), zaměření změny v terénu, vytyčení nových hranic, zpracování geometrického plánu a předání požadovaného počtu originálů plánu. Dále jako oprávněný inženýr poskytuji poradenství ohledně geometrických plánů.Vytyčení hranic pozemku:


V případě, že chcete oplotit neoplocený pozemek nebo si nejste jistí hranicemi vaší nemovitosti je důrazně doporučeno provést vytyčení hranic pozemku. Náklad ve výši několika tisíc vás může ušetřit budoucích sporů o vlastnickou hranici a např. bourání hotového plotu.

Přesnost vytyčení je dáná dostupnými podklady v katastru nemovitostí, které si ověřím již ve fázi nacenění zakázky. Označení vytyčených bodů je provedeno obvykle dřevěnými kolíky, železnými mezníky s plastovou hlavou případně sprejem nebo hřebem na pevném povrchu.


Pro navazující právní úkony zajistím vytyčovací protokol a provedu oficiální přehlídku hranice za účasti všech dotčených vlastníků sousedních pozemků. Na vytyčení hranice může navazovat tzv. zpřesnění hranic pozemku a zápis do katastru nemovitostí.
Vyhotovení podkladu pro projekt:


Pro tuto činnost je nezbytné vymezení rozsahu zájmového území ze strany zákazníka nebo projektanta a stanovení předmětu měření.


Zaměření pro standartní podklad pro projekt obsahuje polohové (budovy, silnice, ploty, stromy, objekty inženýrských sítí) a výškové (nadmořské výšky bodů a vrstevnice) zaměření zájmového území.


Předáváným výsledkem je mapa či plán velkého měřítka ve formátu dle požadavku objednatele (papírová nebo digitální podoba různých formátů, případně oboje).
Vytyčení stavby:


Vytyčení stavby je vždy prováděno na základě projektu poskytnutého objednatelem. V terénu jsou vyznačeny požadované body nového objektu. Může se jednat například o obvod základů nebo zdiva projektovaného rodinného domu.


Body jsou v terénu vyznačeny po dohodě obvykle dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo v případě vytyčovaní na zpevněném povrchu měřickými hřeby.


Součástí vytyčení je obvykle i vyznačení výškové úrovně vztažené k objektu. Vytyčené body je možné zajistit tzv. lavičkami.


Mezi předáváné výsledky patří především vytyčovací protokol nezbytný pro následnou kolaudaci stavby.

 
Dokumentace staveb (tzv. pasport):


Jedná se o zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu u kterého se např. nedochovala stavební dokumentace. Výsledkem jsou stavební výkresy např. půdorysy, řezy a pohledy dokumentovaného objektu. V případě potřeby je možno vyhotovit kompletní dokumentaci objektu včetně průvodní a technické zprávy v rozsahu požadovaném stavebním úřadem. V této oblasti obvykle může geodeta nahradit kdokoliv se stavebním vzděláním a na pasportu není nutné ověření oprávněným geodetickým inženýrem.Polohové a výškové zaměření skutečného stavu:

Disponujeme technikou potřebnou k polohovému a výškovému zaměření téměř jakýchkoliv objektů. Výsledkem může být např. zaměření výšek nepřístupných staveb nebo přesné určení tvaru konstrukce pro rekonstrukci.


 

... další geodetické práce po konzultaci.