Představení

Poskytuji geodetické služby v Praze a Středočeském kraji. Soustředím se především na okres Praha východ, ale práce provádím také v okresech: Praha město, Praha západ, Kolín, Kutná Hora, Beroun, Benešov či Mladá Boleslav. Mezi zakázniky kterým obvykle poskytuji služby jsou nejčastěji přímo občané, dále pak stavební firmy či projektanti. Težištěm mé práce je oblast katastru nemovitostí a drobné inženýrské výstavby.


Ke každé zakázce přistupuji individuálně a snažím se vyjít vstříc vašim časovým možnostem. Na prvním místě je ovšem vždy kvalita a u geodetických prací platí dvojnásob známé: "dvakrát měř jednou řež".


Geodetické služby, které lze též označit jako zeměměřické práce, můžete potřebovat například v níže uvedených případech (kompletní přehled služeb naleznete v záložce nabízené služby).


Geometrický plán 

Katastrální zákon stanovuje jako nezbytný podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí tzv. geometrický plán. Změnou z pohledu katastru, která vyžaduje geometrický plán je myšlena změna v katastrální mapě. Například se jedná o: zápis nové budovy, rozdělení pozemku, zpřesnění hranic pozemku nebo vyznačení věcného břemene k části pozemku.

 


 

Vytyčení pozemku

Vlastníte pozemek jehož hranice je v terénu nevyznačená, sporná nebo si ji chcete pouze zkontrolovat? Geodet dokáže obstarat přesné podklady vašeho pozemku v databázi katastru nemovitostí a v terénu ho vytyčit.


 

Podklad pro projekt

Projektanti často potřebují podrobné polohové a výškové zaměření oblasti, do které se umísťuje nově navrhovaná stavba (dům, silnice, atd.). Geodet provede nezbytné měření a vyhotoví mapový podklad v požadované podrobnosti.

 


 

Vytyčení stavby

Každá nově vznikající stavba musí být v terénu přesně umístěna vůčí okolním objektům a hranicím pozemku. Geodet vytyčí smluvené body stavby v terénu a zajistí dokumentaci nezbytnou pro kolaudační řízení.

 


 

Dokumentace skutečného stavu stavby (pasport)

Pro potřeby dokumentace stavu stávajícího nebo nově postaveného objektu je často potřeba provést přesné geodetické zaměření a zhotovit stavební výkresy dokumentující skutečný stav (provedení) objektu. Výsledkem může být např. zjednodušená dokumentace (pasport) stavby pro stavební úřad. To se týká také starších objektů bez zachovalé dokumentace.