Ceny geodetických prací

V následujícím přehledu naleznete orientační ceny běžně vykonávaných geodetických činností. U nejčastěji prováděných geodetických prací jsou uvedeny příklady složitosti a rozsahu menším písmem pod označením služby. V případě rozsáhlejších zaměření nebo speciálních požadavcích na zaměření je provedena vždy indviduální kalkulace ceny. Poskytujeme množstevní slevy.
Geometrický plán pro:

 

 • Vyznačení budovy, změna obvodu budovy

Bežný rodinný dům, garáž nebo přístavba. Cena za 1 budovu. Za každou další budovu se cena navyšuje o +1000 Kč.

5500 Kč
 • Rozdělení pozemku

Jednoduché dělení pozemku, např. rozdělení na 2 části o daných výměrách nebo přikoupení části sousedního pozemku.

6000 Kč

 

 • Rozdělení pozemku a zároveň jeho zpřesnění

V některých oblastech vyplyne při rozdělení pozemku nutnost ještě zpřesnit v katastru nepřesně zakreslené hranice stávajícího pozemku. V takovém případě je nutné kontaktovat sousedy a vyřešit s nimi zpřesnění hranice.

7000 Kč
 • Vyznačení věcného břemene

Běžné věcné břemeno vedení sítí (do cca. 100 m délky u liniových břemen).

4800 Kč
 • Průběh vlastníky zpřesněné hranice

Zpřesnění hranic pozemku běžné velikosti okolo 1000 m2.

5500 Kč

 

V ceně je předání libovolného počtu originálů GP dle požadavků zákazníka. Standartně se předává 4-6 originálů dle počtu účastníků a požadavku úřadů. Složitější případy geometrických plánu podléhají individuální kalkulaci.
Vytyčení hranice pozemku


Cena se odvíjí hlavně od dostupného mapového podkladu (pro zhotovení cenové nabídky zjistím po sdělení parcelního čísla pozemku) dále od velikosti pozemku, počtu lomových bodů, náročnosti terénu (např. hustá vegetace činí vytyčení náročnější). Cena pro běžně velké pozemky (cca 1000 m2 , jednoduchý tvar) je následující:


 • Vytyčení hranice pozemku daného souřadnicemi v S-JTSK

Pokud je váš pozemek přesně vymezen souřadnicemi (zjistíme) je vytyčení časově méně náročné a tedy levnější.

3500 Kč

 • Vytyčení hranice pozemku daného staršími podklady

Pokud je váš pozemek určen jen na podkladě velmi starých plánů je vytyčení časově náročnější a dražší.

5000 Kč

 • Vyhotovení vytyčovacího protokolu a přehlídka hranic

Dle katastrálního zákona je třeba pro navazující právní úkony pozvat všechny vlastníky sousedních pozemků na přehlídku vytyčené hranice a sepsat vytyčovací protokol.

2000 Kč


Ve výše uvedených cenách vytyčení hranic pozemku je zdarma v ceně vyznačení bodů dřevěnými kolíky, železnými hřeby, sprejem nebo materiálem poskytnutým objednatelem. Při požadavku stabilizace bodů certifikovanými hraničními znaky (mezníky s plastovou hlavou a železnou nohou 50 cm v zemi) se cena navyšuje o 200 Kč za každý takto vyznačený bod.
Vyhotovení podkladu pro projekt


 • Přehledné území malého rozsahu

Území v rozsahu běžného pozemku určeného k výstavbě; okolo cca 1000 m2. Obsahuje i zaměření přilehlé komunikace.

5000 Kč
 • Zastavěné území malého rozsahu

Pozemek zastavěný budovou a dalšími objekty trvalého rázu; rozsah do cca 1000 m2. Obsahuje i zaměření přilehlé komunikace.

6300 Kč
 • Území většího rozsahu nad 2000 m2

Cena se odvíjí od členitosti území a požadavků objednatele.

2500-3000 Kč /1000m2

 

Standardní zaměření obsahuje: výškové zaměření terénu a vyhotovení vrstevnic po 0,5 m. Polohové zaměření pevných objektů v dotčeném území (stavby, ploty, inženýrské sítě, případně vzrostlé stromy). V případě speciálních požadavků na zaměření se cena stanoví individuálne. Předání podkladu pro projekt je v digitální formě (formáty pdf + dwg/dgn). Je možno se domluvit i na smluvním vyhotovení velkoformátového tisku. 

Vytyčení stavby

 

 • Základní vytyčení objektu

Vytyčení jednoduchého rodinného domu o  4-10 bodech; vyznačení bodů dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo hřeby. V případě vyššího počtu vytyčených bodů se cena navyšuje cca o 200 Kč za každý přesně vytyčený bod stavby.

5000 Kč
 • Vytyčení se zajištěním nebo dvojí vytyčení

Lomové body jsou vytyčeny a zajištěny pomocí tzv. laviček nebo jsou po vykopání a vylití základových pasů vytyčeny podruhé.

8000 Kč
 • Rozsáhlé vytyčení

Pro stavby s větším počtem bodů (20+) je provedeno individuální ocenění dle počtu bodů a způsobu zajištění.

200 - 300 Kč/bod
 • Pravidelné výjezdy na stavbu většího rozsahu

Pro rozsáhlejší stavby, kde je třeba častějšího vytyčování, je cena stanovena od počtu výjezdů geodeta. 1 výjezd = 1-20 vyt. bodů.

3500-4000 Kč/výjezd

 

Výše uvedené ceny zahrnují také veškerý materiál na označení bodů příp. zajištění lavičkami. V případě použití vlastního materiálu se dá výsledná cena snížit. Ke každému vytyčení je v ceně vytyčovací protokol pro stavební úřad (pokud je třeba).

 Ceny zde uvedené jsou bez DPH a jsou konečné - nejsme plátci DPH.


 

Ceny složitějších případů výše uvedených činností nebo jiných méně obvyklých geodetických prací jsou smluvní. Neváhejte mě kontaktovat.