Aktuální informace z oboru či krátké články

23.11.2023 Vznik České komory zeměměřičů

V roce 2023 vznikla Česká komora zeměměřičů, které jsem se stal členem. Díky členství v komoře máte u mě jistotu kvalitně provedené práce a také jsem v rámci členství pojištěn pro (málo pravděpodobný) případ způsobení nějaké škody. Tedy nemusíte mít obavy, že by vám mohla vzniknout jakákoliv škoda v rámci mnou dodaných geodetických prací. :-)

10.6.2018 Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí
V poslední době došlo k zintenzivnění revizní činnosti katastrálních pracovišť. Revize katastru ve vašem katastrálním území bývá ohlášena 2 měsíce předem vašemu obecnímu úřadu. Ten zpravidla tuto informaci vyvěsí na obecní desku. Revizní činnost probíhá mnoha způsoby: porovnáním leteckých snímků s katastrálním mapou, pochůzkou v terénu apod. Častým výsledkem této revize je zjištění tzv. nesouladu v katastru nemovitostí. Velmi častým případem je stavba nezapsaná v katastru nemovitostí. Katastrální úřad vás poté písemně vyzve k doplnění příslušných listin a zápisu této stavby do katastru nemovitostí. Zde nastává více možností jak dále postupovat: Pokud máte povolení k užívání stavby (nebo přístavby) nebo kolaudaci ze stavebního úřadu, tak stačí doložit pouze geometrický plán, který vám může zajistit geodet. Pokud výše uvedené dokumenty nemáte, tak vás čeká ještě návštěva stavebního úřadu, kde zjistíte jaké dokumenty bude stavební úřad potřebovat, aby vám stavbu povolil užívat resp. ji zkolaudoval. Pokud se ke stavbě či přístavbě nedochovala kvalitní projektová dokumentace. Nejčastěji po vás bude požadovat tzv. zjednodušenou dokumentaci stavby - pasport stavby. Pasport stavby obsahuje popis stavby a jejího vzniku + zjednodušenou stavební výkresovou dokumentaci. Pasport stavby vám také může zajistit geodet a společnými silami jistě dokážete odstranit vzniklý nesoulad v katastru nemovitostí.

15.3.2017 Koupě pozemku
Věděli jste, že výměra pozemku není závazným údajem katastru nemovitostí? A víte co z toho pro vás plyne? Při koupi pozemku se nejčastěji vychází z výměry evidované v katastru nemovistostí na listu vlastnictví. V některých případech se však skutečná výměra pozemku může od tohoto čísla velmi lišit. Pokud v aplikaci nahlížení do katastru uvidíte v kolonce Určení výměry text Graficky nebo v digitalizované mapě tak by jste měli zbystřit. V takových to případech sama katastrální vyhlaška umožňuje povolený rozdíl mezi výměrou vedenou v katastru a skutečnou výměrou úměrný velikosti pozemku. Např. pro pozemek 1000 m2 činí maximální povolená odchylka 80 m2!!
Jedná se o nepřesnost danou tím, že zrovna váš pozemek nebyl nikdy přesně zaměřen, a proto nikde není zanesena přesná výměra. Realitní kanceláře o tomto neinformují (některé o tom asi ani nevědí) a s klienty uzavírají kupní smlouvy na základě výměry, která není ověřena. Je tedy vhodné si před koupí takového pozemku nechat provést geodetické zaměření, ze kterého se zjistí přesná výměra. Ceny začínají na 2000 Kč za informační zaměření.


20.10.2016 Ceny geodetických prací
Jeden z důvodů, proč na většině stránek geodetických firem nenaleznete přesný ceník, je obtížnost stanovení cen v našem oboru. V následujícím krátkém článku uvedeme pár charakteristik této problematiky.
Každé geodetické měření a následné zpracování je svým způsobem unikátní, protože každý pozemek nebo dům je unikátní. Nabízíme vám orientační ceník našich prací, který vám poskytne stručný přehled o našich cenách.
Při práci v katastru nemovitostí jsou ceny obecně vyšší, protože legislativní náročnost těchto činností je značná. K zákazníkovi se dostane jen zlomek výstupů, které geodet musí vyhotovit pro katastrální úřad, když zaměřuje změnu (např. nový dům či dělení pozemků). Pro stanovení cen vytyčení hranic pozemků nebo geometrický plánů, tak hraje roli například dostupnost podkladů o vaší nemovitosti v databází katastru. Při stanovení cenové nabídky si tyto informace vždy ověřujeme a při tvorbě ceny zohledňujeme.
Pro práce ve stavitelství má významný vliv na tvorbu ceny požadovaná technologie měření nebo vytyčení a s ní související požadovaná přesnost měření nebo způsob vyznačení bodů. Toto je vždy vhodné konzultovat s člověkem, který výstavbu provádí (stavitel, projektant atd.). V případě, že stavíte například rodinný dům, tak doporučejeme objednání geodetických prací přenechat odborně způsobilé osobě nebo to s ní konzultovat.
Pokud si nejste čímkoliv jistí (například způsobem jak vám máme vyznačit body v terénu), tak se vám na základě našich zkušeností vždy snažíme doporučit tu nejvhodnější variantu. Nejvhodnější neznamená vždy nejdražší, a proto se nás neváhejte na cokoliv zeptat a konzultovat.